Doelstelling

De vrouwen uit Twente, die in Bethlehem op bezoek zijn geweest en hebben gezien, gehoord en enigszins ervaren hoe het leven van de Palestijnse vrouwen met hun gezinnen is, willen door middel van activiteiten het verhaal van de Palestijnse vrouwen verder vertellen. Daartoe hebben zij in 2007 een stichting opgericht.

De stichting heeft ten doel:

Het leveren van een bijdrage aan de uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen tussen de Oecumenische Vrouwengroep Twente-Bethlehem en de deelnemers van het Arab Educational Institute, AEI-Open Windows, in het bijzonder de Palestijnse vrouwen die hiervan deel uitmaken.

Het leveren van een bijdrage  aan een proces van bewustwording binnen de Nederlandse samenleving van de situatie waaronder de Palestijnse bevolking leeft met daarbij bijzondere aandacht voor de initiatieven die bijdragen aan dialoog en onderling begrip in Israël en Palestina.

Het bevorderen en uitwisselen van contacten met andere organisaties die zich bezighouden met de situatie in Palestijns gebied en in het bijzonder met de dialoog in Israël en Palestina en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zonder dat de Stichting enig winstoogmerk heeft, alles in de ruimste zin des woords.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

Het houden casu quo het laten houden van lezingen en het geven van voorlichting betreffende diverse onderwerpen aangaande de situatie in Palestijns gebied, waaronder de initiatieven die bijdragen aan de dialoog en al hetgeen daarmee samenhangt, alsmede het verrichten van daarbij behorende nevenactiviteiten.

Het benaderen van Nederlandse organisaties – waaronder Kerken – die een bijdrage kunnen leveren aan de dialoog in Israël en Palestina, alles wat met het voorafgaande verband houdt.

Het vermogen van de stichting bestaat uit:

De bijdragen van donateurs

Hetgeen wordt verkregen uit subsidies, schenkingen, legaten, erfstellingen en uit georganiseerde activiteiten, alle andere verkrijgingen en baten.

Erfstellingen mogen slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Beloningsbeleid:

De inzet van de bestuursleden voor georganiseerde activiteiten en alle andere verkrijgingen en baten is vrijwillig en zonder enige persoonlijke beloning.

Beleidsplan 2018

  1. Contacten onderhouden met het AEI-Open Windows.
  2. Een 10-daagse studiereis naar Palestina en Israël “Achter het Nieuws, Voorbij de Muren” organiseren van 17 – 26 oktober 2018.
  3. Contacten onderhouden met Joodse groeperingen en organisaties, die zich inzetten voor een geweldloze oplossing van het conflict en een rechtvaardige samenleving zowel in Israël en Palestina.
  4. Onze contacten continueren met allerlei groeperingen in Nederland, die een zelfde doel nastreven. Komen tot een Nederlandse koepelorganisatie.
  5. Doorgaan met het geven van presentaties en informatie over de situatie in Palestina en Israël, voor zover in ons vermogen ligt.
  6. Deelname continueren aan de ZEVENSPRONG.
  7. Deelname aan de Werkgroep Palestina Enschede om de aandacht voor Palestina levend te houden; door middel van een filmavond in Concordia en ons bezinnen op verdere acties m.b.t. de boycot van producten uit de nederzettingen / Israël.
  8. Werven van nieuwe leden.